(M)   40-Stunden-Woche
(V)   Variante
(M)   Velocity
(V)   Verantwortlichkeit
(O)   Vererbung
(V)   Verfahren
(V)   Version
(V)   Vorgehensmodell
(V)   Vorgehensmodell-Struktur