(G)   Kernprozess
(O)   Klasse
(O)   Klassenattribut
(O)   Klassenhierarchie
(O)   Klassenoperation
(V)   Kompetenz
(O)   Komposition
(V)   Konfigurationsmanagement
(A)   Kosten-Nutzen-Analyse